ساخت سیستم پایش اكسیژن مغز هنگام جراحی قلب باز

با حمایت ستادعلوم شناختی معاونت علمی آغاز شد؛

ساخت سیستم پایش اكسیژن مغز هنگام جراحی قلب باز مین فود: تهران -طرح تحقیقاتی ؛طراحی و ساخت سیستم پایش میزان اكسیژن در بافت مغز در حین عمل های جراحی قلب باز؛ بر پایه استفاده از فناوری طیف نگاری با امواج نزدیك مادون قرمز (NIRS) با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی در دانشگاه تهران شروع شد. </