بایدها و نبایدهای تغذیه ای برای روزه داری در روزهای كرونا

از سوی وزارت بهداشت اعلام شد

بایدها و نبایدهای تغذیه ای برای روزه داری در روزهای كرونا مین فود: مدیركل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اظهار داشت: زﻳــﺎده روی در ﻣﺼــﺮف ﻣـﻮاد ﻗﻨــﺪی و ﺷــﻴﺮﻳﻦ از ﺟﻤﻠــﻪ ﺣﻠـﻮا و ﺷــﻠﻪ زرد ﺧﻴﻠــﻰ ﺷــﻴﺮﻳﻦ در وﻋــﺪه اﻓﻄــﺎر ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﻳﻨﻜــﻪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ اﺿــﺎﻓﻪ درﻳﺎﻓــﺖ اﻧــﺮژی و ﭼــﺎﻗﻰ ﻣــﻰ ﺷــﻮد، ﻣﻮﺟــﺐ ﺗﻀــﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴــﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﻣﻰ ﺷﻮد.


به گزارش مین فود به نقل از ایسنا، دکتر زهرا عبداللهی درباب وﻋﺪه های ﻏـﺬاﻳﻰ در ماه رمضان و ایام روزه داری، اظهار نمود: وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮی و دو وﻋـﺪه اﻓﻄـﺎر و ﺷـﺎم، وﻋـﺪه ﻫـﺎی اﺻـﻠﻰ در ماه مبارک رمضان است، ﺑـﻪ وﻳـﮋه اﻓـﺮادی ﻛـﻪ در ﻃﻮل روز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ، ﻧـﻮع ﻏـﺬاﻫﺎﻳﻰ ﻛـﻪ در وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮی سرو می کنند، ﺑـﺎ ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻧـﺮژی و ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬی ﻣـﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ در ﺣﻔـﻆ ﻛـﺎراﻳﻰ و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮی از ﻛـﻢ آﺑـﻰ ﺑـﺪن، ﺿـﻌﻒ و ﺧﺴـﺘﮕﻰ دارد.

وی درباب نکات لازم در تهیه وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮ، اظهار داشت: در وعده سحر از ﻏﺬاﻫﺎی ﻛﻢ ﺣﺠـﻢ و ﻏﻨـﻰ از ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬی ﻛـﻪ ﻛـﻢ ﻧﻤـک، ﻛـﻢ ﭼـﺮب و ﻛـﻢ ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد. اﺻـﻮﻻ ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻗﻨﺪ، ﻧﻤک و ﭼﺮﺑﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻘــﺪار ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ از ﺳــﺒﺰی ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ (ﺳــﺒﺰی ﺧــﻮردن و ﺳــﺎﻻد ) ﻣﺼــــﺮف ﺷــﻮد. ﺳــﺒﺰی ﻫــﺎ ﺑــﺎ دارا ﺑــﻮدن ﻣــﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﺨﺘﻠﻒ و آب، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﻫـﺎ و ﻣـﻮاد ﻣﻌـﺪﻧﻰ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺪن، از ﺗﺸـﻨﮕﻰ و ﺧﺸـﻜﻰ ﮔﻠـﻮ ﻛـﻪ ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮد را ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻛﻮوﻳﺪ ۱۹ ﻛﻨﺪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.

وی ادامه داد: ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻰ ﺷـﻴﺮﻳﻦ در وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮی ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻧﻤـﻰ ﺷـﻮد. ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻰ ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑـﺎ ﺗﺤﺮﻳـک اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ و ورود ﺳﺮﻳﻊ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ زودرس ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻛـﻢ آب ﺷـﺪن ﺑـﺪن و ﺧﺸـﻜﻰ ﮔﻠـﻮ ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧـﺪ زﻣﻴﻨـﻪ را ﺑـﺮای اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻛﻮوﻳـﺪ ۱۹ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛﻨـﺪ، در وﻋــﺪه ﺳــﺤﺮ ﺳــﺒﺰی ﻫــﺎﻳﻰ ﻛــﻪ آب ﺑﻴﺸــﺘﺮی دارﻧــﺪ و در ﻃــﻮل روز از ﺗﺸــﻨﮕﻰ و ﻛــﻢ آﺑــﻰ ﺑــﺪن ﺟﻠــﻮﮔﻴﺮی ﻣــﻰ ﻛﻨﻨــﺪ، ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻫﻮ، ﺧﻴﺎر و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕـﻰ، ﻣﺼـﺮف ﺷـﻮد. ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻰ ﻫـﺎی ﺧﻴﻠـﻰ ﺷـﻴﺮﻳﻦ مانند ﻧﻮﺷـﺎﺑﻪ ﻫـﺎی ﮔـﺎزدار، ﺷـﺮﺑﺖ ﻫـﺎ و ﭼﺎی ﺧﻴﻠـﻰ ﺷـﻴﺮﻳﻦ و ﭼـﺎی ﭘﺮرﻧـﮓ ﻫـﻢ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺸـﻨﮕﻰ، ﺧﺸـﻜﻰ دﻫـﺎن و ﮔﻠـﻮ در ﻃـﻮل روز ﻣـﻰ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد در وﻋﺪه ﺳﺤﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﺸـﻮﻧﺪ. ﭼـﺎی ﭘﺮرﻧـﮓ ﺑـﻪ اﻳـﻦ دﻟﻴـﻞ ﻛـﻪ ﻣـﺪر اﺳـﺖ، ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ دﻓـﻊ آب ﺑـﺪن و ﻛﻢ آﺑﻰ در ﻃﻮل روزه داری ﺷﻮد.

عبداللهی اشاره کرد: ﻏــﺬاﻫﺎی غنی از ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ مانند، اﻧــﻮاع ﻛﺒــﺎب، جوجه ﻪ ﻛﺒــﺎب، ﻣــﺎﻫﻰ و ﻏــﺬاﻫﺎی ﺧﺸــک و ﭘــﺮروﻏﻦ مانند، ﻛﺘﻠــﺖ و ﻛﻮﻛــﻮ، ﺳﻮﺳــﻴﺲ و ﻛﺎﻟﺒــﺎس، ﭘﻴﺘــﺰا، ﻛﻠــﻪ ﭘﺎﭼــﻪ و ﻫــﻢﭼﻨــﻴﻦ ﻏــﺬاﻫﺎی ﭼــﺮب و ﺳــﺮخ ﺷــﺪه و ﭘــﺮادوﻳــﻪ ﻣﻮﺟــﺐ اﺣﺴــﺎس ﺗﺸﻨﮕﻰ و ﺧﺸﻜﻰ دﻫﺎن در ﻃﻮل روز ﻣـﻰ ﺷـﻮﻧﺪ. ﺑـﻪ وﻳـﮋه در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠـﻰ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻴﻮع ﺑﻴﻤـﺎری ﻛﻮوﻳـﺪ ۱۹ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در وﻋﺪه ﺳـﺤﺮ ﻣﺼـﺮف ﻧﺸـﻮﻧﺪ.

وی اظهار داشت: ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻰ، ﻏـﺬاﻫﺎی ﺳـﺎده و ﺳـﺒک مانند اﻧـﻮاع ﭘﻠـﻮ و ﺧـﻮرش در ﺣﺠﻢ ﻛﻢ (ﺑﺮای اﻓـﺮادی ﻛـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑـﺪﻧﻰ ﺑﻴﺸـﺘﺮی در ﻃـﻮل روز دارﻧـﺪ) و ﻳـﺎ ﻏـﺬاﻫﺎی ﺳـﺒﻜﺘﺮ ﺷـﺒﻴﻪ وﻋـﺪه ﺻـﺒﺤﺎﻧﻪ (ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻛﻪ در ﻃﻮل روز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻤﻰ دارﻧﺪ) ﺑﺮای وﻋﺪه ﺳﺤﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺮﻫﻴـﺰ از ﭘﺮﺧـﻮری در وعده افطاری

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباب وﻋﺪه ﻏـﺬاﻳﻰ در اﻓﻄـﺎر، عنوان کرد: در وﻋـﺪه اﻓﻄـﺎر ﺑﺎﻳـﺪ ﺿـﻤﻦ ﭘﺮﻫﻴـﺰ از ﭘﺮﺧـﻮری، از ﻏـﺬاﻫﺎی ﺳـﺒک و در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل ﭘـﺮ اﻧـﺮژی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺳﻌﻰ ﺷﻮد ﻏﺬا ﺑﻪ آراﻣﻰ ﺟﻮﻳﺪه ﺷـﻮد. در ﻫﻨﮕـﺎم اﻓﻄـﺎر ﺑـﺪن ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻳـک ﻣﻨﺒـﻊ اﻧـﺮژی ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﮔﻠـﻮﻛﺰ دارد ﻛـﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﺳﺎﻋﺎت روزه داری را ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ.

وی درباب غذایی که برای وﻋﺪه اﻓﻄﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، اظهار داشت: ﻳک ﻟﻴﻮان آب ﮔﺮم، ﭼﺎی ﻛﻤﺮﻧﮓ و ﻳﺎ ﻳک ﻟﻴﻮان ﺷﻴﺮ ﮔﺮم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﻋﺴﻞ در ﺷﺮوع اﻓﻄﺎر مصرف شود. اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎی ﺳـﺒک مانند، ﻓﺮﻧـﻰ، ﺷـﻴﺮﺑﺮﻧﺞ، ﻧـﺎن و ﭘﻨﻴـﺮ و ﺳـﺒﺰی ﻛـﻪ ﻳﻜـﻰ از ﻋـﺎدات ﺧـﻮب ﻏـﺬاﻳﻰ اﻳﺮاﻧـﻰ در اﻳــﻦ اﻳــﺎم اﺳــﺖ نیز سفارش می شود.

تاکید بر ﺷﺴﺘﺸــﻮی ﻛﺎﻣــﻞ و ﺿــﺪ ﻋﻔــﻮﻧﻰ کردن ﺳــﺒﺰی ها

وی ضمن تاکید بر ﺷﺴﺘﺸــﻮی ﻛﺎﻣــﻞ و ﺿــﺪ ﻋﻔــﻮﻧﻰ کردن ﺳــﺒﺰی ﻣﺼــﺮﻓﻰ ﺑﺮاﺳــﺎس دﺳــﺘﻮرالعمل ۴ ﻣﺮﺣﻠــﻪ ای وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درمان و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻰ، اشاره کرد: اﻧـﻮاع ﺳــﻮپ ﻛــﻢ ﭼـﺮب، آش ﻛــﻢ ﺣﺒﻮﺑــﺎت و ﺳــﺒک، ﺣﻠـﻴﻢ ﺑــــﺪون روﻏــﻦ (ﺣﻠــﻴﻢ ﻣﻨﺒـﻊ ﺧــﻮﺑﻰ از ﻣــﻮاد ﻧﺸﺎﺳــﺘﻪ ای، ﻓﻴﺒــﺮ، ﭘﺘﺎﺳــﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳــﻮم اﺳــﺖ) ﻏــﺬای ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑــﺮای اﻓﻄــﺎر محسوب می شود. ﺧــﻮردن آش ﻫــﺎی ﻏﻠــﻴﻆ و ﭼــﺮب ﻛــﻪ ﻣﻘــﺪار زﻳــﺎدی ﭘﻴــﺎز داغ و ﻧﻌﻨــﺎع داغ دارد و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﺣﺒﻮﺑــﺎت ﻓــﺮاوان ﺑــﺪﻟﻴﻞ اﻳﺠــﺎد ﻣﺸــﻜﻼت ﮔﻮارﺷــﻰ در وﻋــﺪه اﻓﻄــﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.

مصرف مواد قندی محدود شود

وی اظهار داشت: ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻰ آب ﭘﺰ، ﺳﺒﺰی ﻫﺎی ﭘﺨﺘﻪ ﻣﺜـﻞ ﻛـﺪو، ﻛﻠـﻢ، ﮔـﻞ ﻛﻠـﻢ، ﻫـﻮﻳﺞ و ﻧﺨـﻮد ﻓﺮﻧﮕـﻰ، تخم مرغ غ آﺑﭙـﺰ، ﻛـﺮه و ﻋﺴﻞ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮای اﻓﻄﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺼــﺮف ﺑﺎﻣﻴــﻪ و زوﻟﺒﻴــﺎ ﻛــﻪ دارای ﻣﻘــﺎدﻳﺮ زﻳــﺎدی ﻗﻨــﺪ و ﭼﺮﺑــﻰ، اﺳــﻴﺪ ﻫــﺎی ﭼــﺮب اﺷــﺒﺎع و ﺗــﺮاﻧﺲ اﺳــﺖ، ﺑﺴــﻴﺎر ﻣﺤـﺪود ﺷــﻮد، ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠــﻰ زﻳــﺎده روی در ﻣﺼــﺮف ﻣـﻮاد ﻗﻨــﺪی و ﺷــﻴﺮﻳﻦ از ﺟﻤﻠــﻪ ﺣﻠـﻮا و ﺷــﻠﻪ زرد ﺧﻴﻠــﻰ ﺷــﻴﺮﻳﻦ در وﻋــﺪه اﻓﻄــﺎر ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﻳﻨﻜــﻪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ اﺿــﺎﻓﻪ درﻳﺎﻓــﺖ اﻧــﺮژی و ﭼــﺎﻗﻰ ﻣــﻰ ﺷــﻮد، ﻣﻮﺟــﺐ ﺗﻀــﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴــﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﻣﻰ ﺷﻮد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در ادامه درباب وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻰ ﺷﺎم در روزهای روزه داری، اظهار داشت: ﺷـﺎم ﺑـﻪ ﻋﻨــﻮان ﻳﻜـﻰ از وﻋــﺪه ﻫــﺎی ﻏـﺬاﻳﻰ ﻣﻬــﻢ در روزه داری ﺑﺎﻳــﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﻗــﺮار ﮔﻴـﺮد. ﺑﻬﺘــﺮ اﺳــﺖ اﻓــﺮاد روزه دار ﺣﺪود ﻳک ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻳک اﻓﻄﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده و ﺳﺒک اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺷﺎم کنند.

وی ادامه داد: در وﻋﺪه ﺷـﺎم ﻣـﻰ ﺗـﻮان از ﮔـﺮوه ﮔﻮﺷـﺖ، ﻣـﺮغ ﻳـﺎ ﻣـﺎﻫﻰ، ﺣﺒﻮﺑـﺎت، ﻧـﺎن ﻳـﺎ ﺑـﺮﻧﺞ، ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﭘﻠـﻮ و ﺧـﻮرش، ﻛﻮﻛﻮﻫﺎ و ﻛﺘﻠـﺖ ﻛـﻢ روﻏـﻦ، ﺧـﻮراک ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ﻧـﺎن ﺳـﺒﻮس دار ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺳـﺒﺰی و ﺳـﺎﻻد، ﻣﺎﺳـﺖ و ﻳـﺎ دوغ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

وی اظهار داشت: ﻏﺬاﻳﻰ ﻛﻪ در وﻋﺪه ﺷـﺎم مصرف ﻣـﻰ ﺷـﻮد، ﺑﺎﻳـﺪ ﻛـﻢ ﭼـﺮب و ﻛـﻢ ﻧﻤـک ﺑﺎﺷـﺪ. ﭘـﺲ از ﺷـﺎم و ﺗـﺎ ﻗﺒـﻞ از ﺧـﻮاب ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻛﻢ آﺑﻰ ﺑﺪن و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. همچنین، ﻣﺼــﺮف ﺳــﺒﺰی و ﺳــﺎﻻد در ﻫﻨﮕــﺎم اﻓﻄــﺎر و ﺧــﻮردن ﻣﻴــﻮه ﺑــﻴﻦ اﻓﻄــﺎر و ﺷــﺎم و در ﻓﺎﺻــﻠﻪ زﻣــﺎﻧﻰ ﺑــﻴﻦ اﻓﻄــﺎر ﺗــﺎ ﺳﺤﺮ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ ﺧـﻮﺑﻰ از وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ C و ﭘـﻴﺶ ﺳـﺎز وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ A است، ﺑـﺮای ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨــﻰ ﺑــﺪن ﺗﻮﺻــﻴﻪ ﻣــﻰ ﺷــﻮد. ﺳــﺒﺰی ﻫــﺎ و ﻣﻴــﻮه ﻫــﺎ ﻫــﻢﭼﻨــﻴﻦ دارای ﻣﻘــﺎدﻳﺮ ﻛــﺎﻓﻰ ﻓﻴﺒــﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻛﻤک ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.

عبداللهی اشاره کرد: در وﻋﺪه ﺷﺎم ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻣﺼـﺮف ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻰ ﻫـﺎی ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻧـﻮاع ﻧﻮﺷـﺎﺑﻪ ﻫـﺎی ﮔـﺎزدار، ﻣﺎءاﻟﺸـﻌﻴﺮ، آب ﻣﻴـﻮه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻰ واﻧﻮاع ﺷـﺮﺑﺖ ﻫـﺎ، ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻰ ﺷـﻮد از آب آﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ﺳـﺎﻟﻢ، دوغ و ﻋﺮﻗﻴـﺎت ﺳـﻨﺘﻰ و ﺷـﺮﺑﺖ ﻫـﺎی ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت بیان کرد: سفارش می شود که روزه داران ﭘــﺲ از اﻓﻄــﺎر، ﺗﺤــﺮک و ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ بدنی ﺑــﺎ ﺷــﺪت ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻛــﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﻣﺼــﺮف ﻛــﺎﻟﺮی ﻣــﻰ ﺷــﻮد، داشته باشند. ﻧﻤــﺎز ﺧﻮاﻧــﺪن در اوﻗــﺎت ﻣﺨﺘﻠــﻒ روز ﺑــﺎ ﺣﺮﻛــﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨــﮓ ﺗﻌــﺪادی از ﻣﻔﺎﺻــﻞ و ﻣﺎﻫﻴﭽــﻪ ﻫــﺎ، ﺑﺎﻋــﺚ اﻳﺠــﺎد ﺗــﻮازن و ﺗﻌــﺎدل ﺑــﺪن، ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻟﺮی، ﻛﻤک ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن و ﻛﻤک ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻏﺬا ﻣﻰ ﺷﻮد.

وی اظهار داشت: ﻣﺼــﺮف ﺑﻴﺸــﺘﺮ از ۸ ﻟﻴــﻮان آب آﺷــﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ﺳــﺎﻟﻢ و ﺳــﺎﻳﺮ ﻣﺎﻳﻌــﺎت ﻃﺒﻴﻌــﻰ و آب ﺳــﺒﺰی ﻫــﺎ و ﺻــﻴﻔﻰ ﻫــﺎ ﻣﺎﻧﻨــﺪ، آب ﻫــﻮﻳﺞ، آب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻰ و آب ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻪ ﺳـﺒﺐ درﻳﺎﻓـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﺎﻳﻌـﺎت، ﻛـﺎﻟﺮی و ﺗـﺎ ﺣـﺪودی ﻓﻴﺒـﺮ ﻏـﺬاﻳﻰ ﻣـﻰ ﺷـﻮد در ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﻓﻄـﺎر ﺗـﺎ ﺳــﺤﺮ ﺿــﻤﻦ ﺣﻔــﻆ اﻳﻤﻨــﻰ در ﺷــﺮاﻳﻂ ﻛﻨــﻮﻧﻰ ﺑــﺮای ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮی و ﻛﻨﺘــﺮل ﺑﻴﻤــﺎری ﻛﻮوﻳــﺪ- ۱۹، ﺑــﺪن را از ﻛــﻢ آﺑــﻰ در ﻃــﻮل روزه دای ﺣﻔﻆ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.

عبداللهی اشاره کرد: ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﭼـﺮب و ﺷـﻮر و ﻫـﻢﭼﻨـﻴﻦ اﻧـﻮاع ﺗـﻨﻘﻼت ﺷـﻮر، اﻧـﻮاع ﻛﻨﺴـﺮوﻫﺎ، ﺷـﻮرﻫﺎ، اﻧـﻮاع ﺳﻮﺳـﻴﺲ، ﻛﺎﻟﺒـﺎس و ﺳـﺎﻳﺮ ﻓﺴــﺖ ﻓﻮدﻫــﺎ ﺳــﺒﺐ ﺗﻀــﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴــﺘﻢ اﻳﻤﻨــﻰ و اﻳﺠــﺎد ﺗﺸــﻨﮕﻰ ﻣــﻰ ﺷــﻮد. ﺗﻮﺻــﻴﻪ ﻣــﻰ ﺷــﻮد ﺑــﻪ ﺟــﺎی ﻧﻤــک از ﺳــﺒﺰی ﻫــﺎی ﺧﺸک و ﻣﻌﻄﺮ و ﻣﺤﻠﻰ ﺑﺮای ﻃﻌﻢ دار ﻛﺮدن ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

مصرف نمک محدود شود

وی با اعلان اینکه ﻣﺤــﺪود ﻛــﺮدن ﻣﺼــﺮف ﻧﻤــک در وﻋــﺪه ﻫــﺎی اﻓﻄــﺎر، ﺷــﺎم و ﺳــﺤﺮ در اﻳــﻦ دوران ﺑﺴــﻴﺎر ﻣﻬــﻢ و ﻛﻤــک ﻛﻨﻨــﺪه اﺳــﺖ، افزود: درﻳﺎﻓــﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤک، ﺑﺪن را ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ واﻛـﻨﺶ کرده و ﺑـﺮای ﺟﺒـﺮان آن ﻻزم اﺳـﺖ آب ﺑﻴﺸـﺘﺮی ﻣﺼـﺮف ﺷـﻮد. ﺑـﻪ ﻋـﻼوه در اﻓـﺮادی ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺧـﻮن و ﻳـﺎ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎری ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻳـﺪ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ بیشتر اﺣﺘﻴـﺎط کنند. ﻟـﺬا ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻧﻤک در ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﻧﻤک ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻤک ﻳﺪدار ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

وی اظهار داشت: ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣـﺎده ﻏـﺬاﻳﻰ ﺑـﺮای ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺗـﺪرﻳﺠﻰ ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن اﺳـﺖ. ﺧﺮﻣـﺎ ﻣﻨﺒـﻊ ﺧـﻮﺑﻰ از ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬی، ﻗﻨـﺪ، ﻓﻴﺒـﺮ و ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ اﺳﺖ و در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻔﻴـﺪ اﺳــــﺖ. ﺗــــﻮﺻﻴﻪ ﻣـﻰ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در وﻋـﺪه اﻓﻄـﺎر در ﺻـﻮرت اﻣﻜـﺎن 2 تا 3 ﻋـﺪد ﺧﺮﻣـﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. از ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ ﻫﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮد.

وی با اعلان اینکه ﻣﻮاد ﺧﻴﻠﻰ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ، زوﻟﺒﻴـﺎ، ﺑﺎﻣﻴـﻪ و ﮔـﻮش ﻓﻴـﻞ، ﺣﻠـﻮا و ﺷـﻠﻪ زرد در وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮی ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺖ ﺳـﺮﻳﻊ ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ روز ﻣﻰ ﺷﻮد، نباید ﻣﺼﺮف شود، اظهار داشت: ﻣﺼﺮف آب زﻳﺎد در وﻋﺪه اﻓﻄﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺻﺮف ﻏﺬا ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد.

عبداللهی بیان کرد: ﺑﺴـــﻴﺎری از اﻓﺮاد از ﺗﺮس ﺗﺸـﻨﮕﻰ در ﻃـﻮل روز، ﺑﻌـﺪ از ﺻـﺮف ﺳـﺤﺮی ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻓـﺮاوان آب ﻣـﻰ ﻧﻮﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﻋـﺎدت ﺻـﺤﻴﺤﻰ ﻧﻴﺴﺖ. در ﻋﻮض ﺑـﺮای ﺑﺮﻃـﺮف کردن ﺗﺸـﻨﮕﻰ در ﻃـﻮل روز ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻰ ﺷـﻮد، در ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﻓﻄـﺎر ﺗـﺎ ﺳـﺤﺮ از ﺻـﻴﻔﻰ ﻫـﺎ و ﻣﻴـﻮه ﻫﺎی ﺳﺮﺷﺎر از آب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﻮ، ﺧﻴﺎر، ﻫﻨﺪواﻧﻪ، ﺧﺮﺑﺰه، ﻃﺎﻟﺒﻰ و ﻣﺮﻛﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

وی اظهار داشت: از ﻧﻮﺷﻴﺪن زﻳﺎد ﭼﺎی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭼـﺎی ﭘـﺮ رﻧـﮓ در وﻋـﺪه ﺳـﺤﺮی اﺟﺘﻨـﺎب کنید، زﻳـﺮا ﻛـﻪ ﭼـﺎی ﺿـﻤﻦ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳش دﻓـﻊ ادرار و از دﺳـﺖ رﻓـﺘﻦ ﻧﻤـک ﻫـﺎی ﻣﻌـﺪﻧﻰ ﻛـﻪ ﺑـﺪن در ﻃـﻮل روز ﺑـﻪ آن اﺣﺘﻴـﺎج دارد، ﻣـﻰ ﺷـﻮد، اﺳـﻴﺪ اﮔﺰاﻟﻴـک ﻣﻮﺟــﻮد در ﭼﺎی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻧﻤک و ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻰ زﻳﺎد ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻏﺬا ﻣﻰ ﺷﻮد.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، وی اشاره کرد: اﮔﺮﭼــﻪ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗــﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸــﻰ از اﻧــﺮژی ﻣــﻮرد ﻧﻴــﺎز روزاﻧــﻪ و ﺗــﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﺧــﻰ از اﺳــﻴﺪﻫﺎی ﭼــﺮب ﺿــﺮوری و وﻳﺘــﺎﻣﻴﻦ ﻫــﺎی ﻣﺤﻠــﻮل در ﭼﺮﺑــﻰ ﺑﺎﻳــﺪ در ﻃــﻰ روزه داری از روﻏــﻦ ﻫــﺎ و ﭼﺮﺑــﻰ ﻫــﺎی ﺧــﻮراﻛﻰ در ﺣــﺪ ﻣﺘﻌــﺎدل اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﻮد، اﻣــﺎ ﻣﺼــﺮف ﻣـــﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﺳﻨﮕﻴﻦ، دﻳﺮ ﻫﻀـﻢ، ﭘـﺮ ﭼـﺮب و ﺳـﺮخ ﺷـﺪه ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻟﻮﻳـﻪ، ﺳـﻴﺐ زﻣﻴﻨـﻰ ﺳـﺮخ ﺷـﺪه، ﭘﻨﻴـﺮ پيتزا،، اﻧـﻮاع ﻛﻮﻛـﻮ و ﻛﺘﻠﺖ ﻫﺎی ﭼﺮب ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم اﻓﻄـﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻴﺴـﺖ. ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻰ ﺷـﻮد از اﻧـﻮاع روﻏـﻦ ﻣـﺎﻳﻊ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛﻠـﺰا، ذرت، ﺳـﻮﻳﺎ، ﻛﻨﺠـﺪ ﻳـﺎ روﻏﻦ آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان و ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻛـﻢ در ﺗﻬﻴـﻪ ﻏـﺬا اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻏـﺬاﻫﺎی ﭼـﺮب و ﺳـﺮخ ﻛـﺮده، از ﻏـﺬاﻫﺎی آب ﭘـﺰ و ﺑﺨﺎرﭘﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در آخر اشاره کرد: باید توجه گردد که ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺑﻰ ﻫﺎی ﻗﺎﺑـﻞ روﻳـﺖ ﮔﻮﺷـﺖ ﻗﺒـﻞ از ﻃـﺒﺦ باید ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد و ﻫﻨﮕـﺎم ﻃـﺒﺦ ﻣـﺮغ نیز ﺳـﻌﻰ ﺷـﻮد، اﺑﺘـﺪا ﭘﻮﺳـﺖ را ﺟـﺪا ﻛـﺮده و ه جای ﺳﺮخ ﻛﺮدن، از روش آب ﭘﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
منبع:

1399/02/13
14:37:40
5.0 از 5
3103
تگهای خبر: آب , بهداشت , تخم مرغ , تغذیه
این مطلب مین فود مفید بود؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲
مین فود - رژیم غذایی minfood

اطلاعاتمین فود

مین فود یا غذای کمتر: رژیم غذایی

تماس با ما

روشهای تماس با مین فود از طریق ایمیل، شبکه های اجتماعی است
minfood.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مین فود محفوظ است